Waste Management
       
   การให้บริการการกำจัดกากอุตสาหกรรม  
  •  ให้บริการกำจัดและบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ทั้งของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) และของเสียอันตราย (Hazardous Waste) 
  •  ให้บริการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม โดยการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ (Co-processing in Cement Kiln Technology) ทำเชื้อเพลิงผสม ทำวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์
รีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ หลอดไฟใช้แล้ว และเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ 
  •  ให้บริการจัดการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนจากของเสียต่างๆ แบบครบวงจร (Site Remediation Services) 

ตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมที่รับกำจัดได้โดยวิธีการเผาในเตาปูนซีเมนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน


If your goal is zero landfill, We are the best solution

บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
199/229 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร : 02-9044366-7  แฟกซ์ : 02-9044368
Hotline : 095-958-1602 , 083-095-0758

    

เว็บสำเร็จรูป
×